WheatComp Database
Genetic Relationship Information Database for Wheat Germplasms
Connect germplasm resource with genomic blocks
Citation: Zhengzhao Yang, Zihao Wang, Wenxi Wang, Xiaoming Xie, Lingling Chai, Xiaobo Wang, Xibo Feng, Jinghui Li, Huiru Peng, Zhenqi Su, Mingshan You, Yingyin Yao, Mingming Xin, Zhaorong Hu, Jie Liu, Rongqi Liang, Zhongfu Ni, Qixin Sun, Weilong Guo. ggComp enables dissection of germplasm resources and construction of a multiscale germplasm network in wheat, Plant Physiology, 2022, kiac029, https://doi.org/10.1093/plphys/kiac029
News
  • Mar. 25, 2021   WheatCompDB is online

WheatCompDB was built for researchers to conveniently access similar genetic regions (SGRs), polymorphism hotspot regions (PHRs), sample-specific deletion CNV regions, sample-specific duplication CNV regions, shared deletion CNV regions and shared duplication CNV regions between wheat accessions.

Powered by:

Exploring WheatCompDB:

Genomic-based Germplasm Network (GGNet)

CNL CNC ASL & ASC EUL AMC AUC EUC AFC & AFL
Accession 1

Accession 2

Tips

Click the node in network directly to select an accession!

Summary of Accessions

Historical Groups
Cultivars (C) Landraces (L) Tibetan Semi-wild (W) Total
109 97 6 212
Accession Sources
China (CN) Asia (AS) Europe (EU) Australia (AU) Africa (AF) America (AM)
122 32 22 14 5 18

Citation

Zhengzhao Yang, Zihao Wang, Wenxi Wang, Xiaoming Xie, Lingling Chai, Xiaobo Wang, Xibo Feng, Jinghui Li, Huiru Peng, Zhenqi Su, Mingshan You, Yingyin Yao, Mingming Xin, Zhaorong Hu, Jie Liu, Rongqi Liang, Zhongfu Ni, Qixin Sun, Weilong Guo. ggComp enables dissection of germplasm resources and construction of a multiscale germplasm network in wheat, Plant Physiology, 2022, kiac029, https://doi.org/10.1093/plphys/kiac029

Technical contact: Yang, Zhengzhao; E-mail: yangzhegnzhao@cau.edu.cn
Corresponding contact: Guo, Weilong; E-mail: guoweilong@cau.edu.cn