Datasets available


Citation


Wenxi Wang, Zihao Wang, Xintong Li, Zhongfu Ni, Zhaorong Hu, Mingming Xin, Huiru Peng, Yingyin Yao, Qixin Sun, Weilong Guo. (2020). SnpHub: an easy-to-set-up web server framework for exploring large-scale genomic variation data in the post-genomic era with applications in wheat. GigaScience, 9(6), giaa060. https://doi.org/10.1093/gigascience/giaa060

Poweded by:

SnpHub     CAU     WGGC